Giải Pháp

Lên kế hoạch và lập lịch trình
Tích hợp tất cả việc tạo quy trình, lên lịch làm việc và phân bổ tài nguyên vào một nền tảng duy nhất giúp tối ưu hóa để đáp ứng các mục tiêu kinh doanh.

Trình Tạo Workflow Tự Động Hóa
Tự động hóa việc tạo và quản lý quy trình công việc trên toàn nhà máy cho phép giám sát nhân sự, tài nguyên và thiết bị theo thời gian thực (real-time monitoring).

Workstation Control
Cho phép theo dõi và thu thập dữ liệu sản xuất bao gồm thời gian chạy các bước, QC, tài nguyên và theo dõi nhân sự trong thời gian thực thông qua bất kỳ thiết bị dựa trên trình duyệt nào.

Quản Lý Hàng Tồn Kho
Tích hợp tất cả việc tạo quy trình, lên lịch làm việc và phân bổ tài nguyên vào một nền tảng duy nhất giúp tối ưu hóa để đáp ứng các mục tiêu kinh doanh.

Quản Lý Nhân Sự và Máy Móc
Cho phép theo dõi máy móc và nhân sự trong thời gian thực. Dữ liệu thu thập được sẽ được sử dụng để tạo, giám sát và cải tiến bảng điều khiển.

Dashboard Tổng Quan
Cho phép theo dõi máy móc và nhân sự trong thời gian thực. Dữ liệu thu thập được sẽ được sử dụng để tạo, giám sát và cải tiến bảng điều khiển.